E-katalogi, elektroniczne katalogi, wirtualne publikacje, ebooki, Tworzymy efekty wizualne pobudzające pozytywne emocje. Robiąc dobre wrażenie i dając przyjemność z oglądania zatrzymujemy czytelnika na dłużej i wciagmy go we własną historię. Tworząc obrazy wyobraźni zyskujemy uwagę czytelnika dająć radość i współna warość. Zamów swój pierwszy e-katalog i przekonaj się jak wiele można uzyskac za tak niewiele.

Polityka cookies

 

Polityka strony dotycząca ciasteczek.

Niniejsza polityka cookies dotyczy strony www.1fire.pl.

Ciasteczka (z ang. cookies) są to małe pliki, zapisywane i przechowywane w pamięci komputera, tabletu lub smartphona należącego do użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informację o „długości życia” ciasteczka oraz losowo wygenerowany unikalny numer do identyfikacji przeglądarki, z której realizowane jest połączenie ze stroną internetową.

W jakim celu i jak długo używamy ciasteczek?

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, aby pomóc nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony internetowej i pomagają w udoskonalaniu ich funkcjonalności i zawartości. Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikację tożsamości użytkowników z informacji zawartych w ciasteczkach.

Długość istnienia ciasteczek na niniejszej stronie może być sesyjna (na czas przeglądania strony internetowej) oraz stała (pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia).

Ciasteczka podmiotów trzecich

Korzystając z niniejszej strony otrzymujesz ciasteczka należące do podmiotów zewnętrznych takich jak: Facebook i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można zmienić jednak ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z niniejszej strony. Blokada ta uniemożliwi nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania niniejszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości.

Regulamin

1. Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez1Fire.

Regulamin określa zasady świadczenia usług wykonania elektronicznej publikacji za pomocą oprogramowania własności 1Fire z siedzibą w Grodkowie przy ul. Traugutta 9A, 49-200 Grodków, NIP: 7530017489

1Fire Paweł Badowski podmiot gospodarczy będący wyłącznym dysponentem domeny: www.everte.pl, www.everte.eu, www.e-katalogi.pl

2 Firma 1Fire Paweł Badowski zwana dalej 1Fire świadczy usługi dla klienta z zakresu projektowania, szkolenia, wdrażania technik wizualnego przekazu.

3. Definicje

  1. Klient/Zlecający – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z 1Fire akceptując Ogólne Warunki Świadczenia Usług.

  2. Usługa – jest to usługa oferowana przez 1Fire typu SaaS, gdzie klient otrzymuje wykonaną przez 1Fire publikację w formie elektronicznicznej.

  3. Zamówienie – jest to zgoda na wykonanie Usługi świadczonej przez 1Fire.

  4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług – rozumie się niniejsze postanowienia mające zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez 1Fire.

  5. Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu elektronicznej publikacji, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.

  6. Wynagrodzenie- opłata za Usługę wykonaną przez 1Fire dla Klienta.

4. Obowiązki 1Fire

4.1. 1Fire świadczy Usługi na rzecz Klienta w zakresie niniejszych postanowień przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia. 1Fire świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż wykonane działania 1Fire nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

4.2. 1Fire w trakcie trwania Usługi będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry.

4.3. 1Fire zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 1Fire zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

4.4 Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Usługi – o ile 1Fire nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji Usługi lub nie przekaże 1Fire poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie Usługi zgodnej z przygotowanym przez 1Fire. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji 1Fire kierowanej do Klienta dotyczącej sposobu świadczenia usługi.


 

5. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie

5.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty wynagrodzenia za Usługę 1Fire oraz współdziałać z 1Fire przy świadczeniu Usługi. Klient może wskazać pisemnie drogą elektroniczną (za pomocą email) przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drogę elektroniczną (za pomocą email) drugiej strony w ciągu 7 dni pod rygorem unieważnienia umowy – zlecenia przez 1Fire.

5.2. Klient udziela 1Fire na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych 1Fire materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, mediów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług 1Fire.

5.3. Jeśli wystąpi taka potrzeba w celu realizacji Usługi Klient udostępni 1Fire informacje techniczne dotyczące wykonania usługi Klienta.

5.4. W trakcie świadczenia przez Fire Usług Hostingu Klient zobowiązuje się nie ingerować w kod źródłowy strony Klienta bez jego zgody. 1Fire nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta w kod źródłowy.

5.5. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych utworów, opracowań w ramach wykonania usługi.

6. Obowiązywanie Umowy, Terminy, Odstąpienie, automatyczne odnowienie

6.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania Usługi, nie więcej niż 24 miesiące, jeśli nie zostało określone inaczej w komunikacji elektronicznej pomiędzy 1Fire, a klientem. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez 1Fire jest uiszczenie zapłaty za daną Usługę.

6.2. W odniesieniu do hostingu elektronicznej publikacji Umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny okres, na który była zawarta, chyba, że Zamawiający na co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu obowiązywania Umowy prześle 1Fire pocztą elektroniczną informację, że rezygnuje z przedłużenia usługi. W związku z automatycznym przedłużeniem Klient opłaca jedynie koszty hostingu.

6.2.1 1Fire zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w przypadku nieopłacenia usług w terminie określonym na fakturze.

6.2.2 Ponowne uruchomienie usługi po odłączeniu podlega dodatkowej opłacie jednorazowej w wysokości 250 zł netto.

6.3. Klient może zażądać zwrotu 50% wynagrodzenia w przypadku nienależytego wykonywania Usługi przez 1Fire i po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Usługi i wyznaczenia 1Fire co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

6.3.1. Klient może bez powodu odstąpić od Usługi w terminie 24 godzin od przyjęcia zamówienia z obowiązkiem uiszczenia kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia wynikającej z zamówienia usługi. Wykonanie usługi wiąże się z szeregiem uruchamianych natychmiast prac projektowych, wykonywanych specjalnie pod zamówienie Klienta. Po wykonaniu usługi (uruchomieniu usługi) odstąpienie od umowy jest niemożliwe z powodu przekazania Klientowi praw autorskich oraz wartości intelektualnych, możliwych do nieograniczonego kopiowania. Integralną częścią każdego zamówienia jest wykonanie dzieła autorskiego.

6.3.2 Po tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Zamówienia przez Klienta jest bezskuteczne (zamówienie pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości wynagrodzenia. W przedmiocie odstąpienia od wykonania usługi wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres 1firepl@gmail.com 1Fire pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, pod rygorem bezskuteczności.

6.4.Odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania usługi po upływie 24 godzin od złożenia zamówienia na usługę nie powoduje anulowania usługi.

6.5 Zamawiający dostarczy niezwłocznie do 1Fire materiały niezbędne do wykonania Usługi, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, chyba że strony uzgodniły inny termin w korespondencji pisemnej (ale nie później niż termin umożliwiający wykonanie zamówienia). W przypadku braku przekazania materiałów przez Zamawiającego pomimo prób ich uzyskania 1Fire nie jest w stanie wykonać Usługi. Brak dostarczenia materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości wynagrodzenia za daną usługę.

6.6. 1Fire może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia usługi) świadczenie Usługi w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulamiu.

6.7. 1Fire może w każdym czasie i bez podania powodu zaprzestać świadczenie usługi, w takim przypadku 1Fire rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część opłaty za zleconą Usługę.

7. Świadczenie Usługi

7.1. 1Fire rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia na Usługę i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi. Brak dostarczenia materiałów przez Zlecającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości umowy.

7.1.1. 1Fire przedstawi Klientowi gotową Usługę w terminie do 28 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu materiałów przez Klienta. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie Klient zostanie poinformowany.

7.1.2. Klient ma 7 dni na akceptację Usługi lub zatwierdzenie jej cześci.. Jeżeli Zlecający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.

7.1.3. Klient ma 7 dni na przedstawienie zmian w oferowanej Usłudze od daty jego dostarczenia. Przesłane zmiany powinny być kompletne i dotyczyć całości Usługi wskazane modyfikacje powinny obejmować wszystkie elementy, które Zlecający ma wolę zamieścić. W ramach zawartej umowy Wykonawca 1Fire może wprowadzić do przedstawionego projektu max trzy zmiany, przy czym trzecia zmiana traktowana jest jako akceptacja domyślna.

7.1.4. Jeśli czas wykonania Usługi będzie się przedłużał z winy Klienta, wtedy Wykonawca -1Fire ma prawo przedłużyć wykonanie Usługi tyle czasu (dni), ile go zajął.

7.1.5. 1Fire rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone przez Klientów w formie pisemnej na adres mail dostępny na stronie www.pagetoclick.com

7.1.7. 1Fire rozpatruje korespondencję Klientów w tym uwagi oraz zgłaszane zmiany do wcześniej zaakceptowanych Usług niezwłocznie, nie później niż w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia. W szczególnie przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

7.2. 1Fire nie ingeruje w treści umieszczone w materiałach zapewnionych przez Klienta w celu wykonania Usługi przez 1Fire, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi.

7.2.1. 1Fire zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do opłaty za Usługę w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie 1Fire narazić 1Fire lub Klienta na szkodę.

7.3. 1Fire w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty usługi stworzone w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.

7.4. 1Fire zastrzega sobie prawo do obrandowania stworzonej Usługi swoim logotypem i linkiem do stron www.everte.pl, www.everte.eu, www.e-katalogi.pl

8. Odpowiedzialność

8.1 Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez 1Fire w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda 1Fire dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.

8.2 1Fire nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż, 1Fire nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.

8.3 1Fire zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych..

8.4 Zawierający umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę 1Fire w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości Zamówienia brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.

9. Opłata za Usługę

9.1. Klient zobowiązany jest zapłacić 1Fire opłatę za usługę określoną w Zamówieniu.

9.2 Warunkiem uruchomienia świadczenia usługi jest wpłata pełnego wynagrodzenia określonego w cenniku Usług zgodnie z deklarowanymi opłatami za Usługę, które 1Fire potwierdzi fakturą VAT, przesyłając ją na adres Klienta. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia usług na rzecz Klienta. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

10.2. 1Fire może przenieść prawa (wierzytelności) i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powiązanego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

10.3. Wraz z zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Firmy do celów marketingowych realizowanych przez 1Fire.

10.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

10.5 Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i 1Fire oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miasta Grodków.

Project strony:

Everte Studio 2022 

autor: Paweł Badowski